Текст за семинар 3

Димитър Зашев (2010) Образи и образци. Конфигурации на безформеното. София: Университетско издателство “Свети Климент Охридски”. 320 с.

Съдържание на книгата

Откриване на Модерността. Подстъпи към Лутеровия проект за нова религиозност…7

Разнородните контексти на времевостта…17

“Аз мисля” и картезианска и трансцендентално-философска интерпретация…23

Хюм за причинността…68

Начални стъпки към третата Критика на Кант (работен проект)…66

Подстъпи към възвисяващото Друго…91

Един историко-философски паралел (Кант – Хегел) като фон на тематиката за признанието…101

Фигурата на възвишеното (Хегел)…108

В задния двор на живопистта (Хегел)…115

От и за духа на Дерида с Хегел…128

Проблемът за човешкото съществуване и за индивидуалния избор на човека (в Или-Или на Киркегор)…139

Болест-Агония. Към анализа на един Киркегоров текст…146

Фридрих Ницше: Свитък първи (Есен 1868). Начален коментар…159

Образът на Сократ във философията на Ницше…170

Еврипид, Сократ и “смъртта на трагедията”…178

Конфигурации на безформеното, или за границите на семиозиса…186

Отвъд забравата…212

Историко-религиозно тълкуване и фактичност (Кратки бележки към един откъслек от ранен теткст на Хайдегер)…222

Вместо преводачески послепис към Битие и време…233

Рефлексия, критика, изкуство…244

Между жеста и символа…256

В търсене на нова онтология – със и без Хайдегер…260

Хабермас като историк на философията…270

Комуникативност и социалност (към фирлософските предпоставки на социологическия възглед на Юрген Хабермас)…285

Първом, няколко думи, отнасящи се до “жанра” Критическа теория…306

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s